Abstract

 

 

För att helheten icke skall gå förlorad”- en processtudie av läkarutbildningens påverkan på den utbildade


Jona Elings Knutsson

7,5 poäng, termin 3

Handledare: Imre Szecsödy, docent, Institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna


Frågeställning Den prekliniska läkarutbildningen på Karolinska Institutet försvårar studiesituationen för studenter från arbetarklassen.


Bakgrund Läkarprogrammer är den mest snedrekryterade utbildning som finns i Sverige, med avseende på klassbakgrund. Många av de få studenter från arbetarklassen som finns på Karolinska Institutets läkarutbildning uttrycker varandra emellan missnöje med sin studiesituation.


Metoder Analys av tentafrågor, enkätundersökning, litteraturstudie.


ResultatFlera tentafrågor visade sig lyfta fram medel- och överklassen som norm med sunda vanor och vissa innehöll fördomar mot arbetarklassen. Litteraturstudien visade att människor från arbetarklassen har en svårare studietid och svårare att göra akademisk karriär än andra. Karolinska Institutets mångfaldsarbete verkar inte falla väl ut för att motverka detta. Dessutom missgynnas patienter från arbetarklassen i vården, vilket bla kan bero på att så få läkare själva kommer från arbetarklassen.Slutsats Personer från arbetarklassen har svårare att komma in på läkarprogrammet, svårare för att genomföra studierna, svårare att göra forskningskarriär och detta kan påverka vården av den mest vårdkrävande klassen i samhället, arbetarklassen, vilket äventyrar åtlydnaden av Hälso- och sjukvårdslagens andra paragraf, att målet för hälso- och sjukvården är en vård på lika villkor för hela befolkningen.

 

Läs Uppsatsen